சனி கிரகத்தின் வளையங்களோடு துணைகிரகம்!!!! மோதுகிரதா?

சனி கிரகத்தின் வளையங்கள் மிகவும் நீண்டு காணப்படுவதால் அது மனித கண்களுக்கு தெரியும், ஆம் , நாம் ஒரு நல்ல தொலை நோக்கி கொண்டு பார்க்கும் போது சனிகிரகத்தின் வளையங்கள் நம் கண்களுக்கு தெரியும்,
   

இந்த சனிகிரகத்தினை ஆராய சென்ற காசினி விண்கலத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் தான் கீழே நீங்கள் பார்ப்பது. இதனை ஆராய்சியாளர்கள் கூறுகையில். Crash Course என்று கூறுகின்றனர், விளையாட்டாக….

 
இந்த படத்தில் காணப்படும் கிரகமானது , சனி கிரகத்தின் துனை கிரங்களில் ஒன்றான மைமாஸ் (அ) மிமாஸ் (Mimas). மிமாஸ் எனப்படு இந்த பனியால் ஆன துனை கிரகமானது சனி கிரகத்தின் வளையங்களில் மோதுவது போல் தோன்றினாலும், அது உண்மையில் 28,000 மைல் தொலைவில் உள்ளது (45,000 கிமீ) சனியின் வளையங்களில் இருந்து.
 
இந்த படமானது காசினி விண்கலத்தில் இருந்து 114,000 மைல் தொலைவில் (தோராயமாக) இருந்து எடுக்கப்பட்டது.
 

The view was acquired at a distance of approximately 114,000 miles (183,000 kilometers) from Mimas and at a Sun-Mimas-spacecraft, or phase, angle of 29 degrees. Image scale is 3,300 feet (1 kilometer) per pixel.

 
இந்த படமானது. காசினி விண்கலத்தின் குறுகிய கோண காமிராவால் அக்டோபர் 23 2016 அன்று எடுக்கப்பட்டது.
 
      

Download Our App

More Posts to Read

Post a Comment

Previous Post Next Post